REGULAMIN WEJHEROWSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTÓW

WALKI SHOTOKAN L.A – SEKCJA KARATE


1. STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną i jest wpisany w rejestrze Starostwa Powiatu wejherowskiego.

2. Instruktorzy STOWARZYSZENIA posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.

3. STOWARZYSZENIE posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

4. Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.

5. Opłata członkowska jest pobierana za miesiące objęte szkoleniem: miesięcznie oraz za semestr szkolny z uwzględnieniem zniżki. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu STOWARZYSZENIA.

6. Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.

7. Wszystkich ćwiczących w obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.

8. Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesiącach treningu.

9. Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.

10. Członków STOWARZYSZENIA obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach (we własnym zakresie).

11. W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.

12. Członek STOWARZYSZENIA ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

13. STOWARZYSZENIE jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.

14. Członek STOWARZYSZENIA jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.