STATUT

Stowarzyszenia Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i L.A.”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie sportów walki i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i L.A.” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na podstawie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru u Starosty Wejherowskiego.

§ 2

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą Bolszewo. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Stowarzyszeni zostało powołane i działa w celu:

 1. Opracowania i prowadzenia działań na rzecz promocji sportu i turystyki.

 2. Inicjowania i kreowania działań gospodarczych i społecznych na rzecz szkoleń

 3. Integracji środowisk sportowych.

 4. Współpracy z osobami fizycznymi oraz wszelkimi podmiotami posiadającymi osobowość prawną jak i również nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi i wspierającymi promocję oraz rozwój sportu i turystyki.

 5. Koordynacji rozwoju sportowego, szkoleniowego i zdrowotnego.

 6. Stwarzania warunków uczestnictwa w imprezach i zawodach sportowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

§ 6

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

 1. Prowadzi akcje promocyjne.

 2. Kształci i szkoli kadry trenerskie.

 3. Prowadzi działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania minimów sportowych określonych regulaminem.

 4. Uzgadnia kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych, turystycznych i szkoleń.

§ 7

Dochody Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Honorowych

§ 9

Członkami założycielami Stowarzyszenia są osoby, które wpisały się na listę założycielską Stowarzyszenia. Po rejestracji stają się członkami zwyczajnymi.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także osoby małoletnie na zasadach ustalonych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 11

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, także cudzoziemcy.

§ 12

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, za wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

 2. Korzystać z pomocy organizacyjnej.

 3. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące programu i metod pracy.

 4. Współuczestniczyć w zawodach sportowo – rekreacyjnych.

 5. Przyczyniać się do tworzenia programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

 6. Korzystać z obrony Stowarzyszenia w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności społecznej oraz w innych szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

§ 15

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawo:

 1. Uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Korzystania z pomocy organizacyjnej.

 3. Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy.

 4. Współuczestnictwa w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 16

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Uczestnictwa w pracach, zawodach sportowo rekreacyjnych i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 2. Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.

 3. Prezentacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz.

 4. Terminowego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

 5. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkostwo ustaje w przypadkach

 

  1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

  2. Podjęcia Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków w przypadku nie wypełnienia obowiązków statutowych w szczególności nie płacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy (z wyjątkiem zdarzeń losowych) lub rażącego działania przynoszącego ujmę dobremu imieniu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

  1. Utraty osobowości prawnej lub śmierci.

  2. Śmierci.

  3. Rozwiązania Stowarzyszenia.

 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały członkowi.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§

18

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

  1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów)

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja władz trwa cztery lata.

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie

 

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).

 2. Przy liczbie członków Stowarzyszenia większej niż 100 Zarząd może podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów, zamiast Walnego Zgromadzenia Członków. Tryb wyboru Delegatów ustala Zarząd Stowarzyszenia. Wybory Delegatów są bezpośrednie i równe.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwołuje się co roku.

 4. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Zarząd może postanowić większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane.

 7. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członkowie (Delegaci). Głos doradczy przysługuje osobom honorowym, wspierającym i zaproszonym.

 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów.

 9. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie ma następujące kompetencje:

  1. Uchwala głównie kierunki działania Stowarzyszenia,

  2. Ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3. Wybiera Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,

  4. Uchwala zmiany Statutu,

  5. Zatwierdza sprawozdania finansowe Stowarzyszenia,

  6. Podejmuje uchwały w sprawach w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,

  7. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych organizacji,

  8. Rozpatruje odwołania w sprawach członkowskich,

  9. Decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z wyprzedzeniem 14 dni.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z wyprzedzeniem 7 dni, nie później jednak niż 30 dni od złożenia wniosku w Zarządzie.

 

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z sześciu osób:

  1. prezesa,

  2. wiceprezesa,

  3. sekretarza,

  4. skarbnika,

  5. dwóch członków.

 2. Prezesa Stowarzyszenia wybiera się oddzielnie przed wybraniem Zarządu.

 3. Członkowie Zarządu konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 4. Zarząd dokonuje podziału zadań między poszczególnych jego członków.

§ 22

Kompetencje Zarządu:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Podejmowanie uchwał o zawieranych porozumieniach z osobami fizycznymi i prawnymi.

 4. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia

 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 6. Ustanawianie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego.

 7. Przyjmowanie i zatwierdzanie regulaminów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

 8. Zatwierdzenie i uchylenie członkostwa Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego prezesa w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz na trzy miesiące.

 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia wymagają zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej konstytuują się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz uchwalają regulamin swojej pracy.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie zgodności działalności Stowarzyszenia z przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu,

 2. Kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowej,

 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności, oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu,

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może uczestniczyć w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Rozdział VIII

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 26

Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności statutowej, spadków, zapisów, darowizn, dotacji celowych oraz z ofiarności publicznej.

§ 27

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie i wpisowe według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29

Majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 30

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz oświadczeń woli w imieniu i z upoważnienia Stowarzyszenia jest jednoosobowo prezes Zarządu, wiceprezes lub skarbnik.

 

Rozdział IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31

 1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów) Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celów Statutowych, na rzecz byłych członków Stowarzyszenia lub cele społeczne.